visie

ONZE CLUB - VISIE

Clubvisie


Missie

Onze club wil in de regio een toonaangevende club zijn waar men zoveel mogelijk jongeren laat kennismaken met de basketbalsport. Zowel jongens als meisjes kansen geven om basket te beoefenen, te trainen en competitie te spelen op verschillende niveaus.
Gediplomeerde trainers leren de basketfundamentals aan en geven de jongens en meisjes de kans door te groeien naar hun maximaal niveau, met de bedoeling al onze seniorteams (dames en heren) uit zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers samen te stellen.

Daarnaast hebben we als doel het basketbal een positief imago te geven door dit te promoten op een sociaal-maatschappelijk verantwoorde manier.


Sociaal

Het familiaal karakter van de club is een uitgangspunt, waarbij de jeugd centraal staat en waar elke speler de kans krijgt zich te ontplooien volgens zijn/haar talent en ambitie.
De persoonlijke band tussen de ouders onderling en de bestuursleden versterken we door een beurtrolsysteem in onze cafetaria die we in eigen beheer hebben. Daarnaast organiseren we een aantal activiteiten waar voldoende kansen gecreëerd worden op sociaal contact.


Strategie

Op budgettair vlak wordt een gezond financieel beleid gevoerd met garantie op het voortbestaan op lange termijn. Door een gezamenlijke aanpak van alle bestuursorganen en alle leden van de club streven we naar een begroting in evenwicht. De opbrengsten bestaan voornamelijk uit sponsorgelden en inkomsten van extra sportieve activiteiten waardoor de lidgelden niet hoger mogen liggen dan strikt noodzakelijk.


Respect

In onze club ijveren we voor een positief correct gedrag zowel op het terrein door de spelers/speelsters alsook door de supporters naast het terrein.
Respect voor zowel ploeggenoten, medespelers, coaches, begeleiders, tegenstrevers en ook de scheidsrechters in een sportieve sfeer is essentieel.We streven ernaar om een club te zijn waar iedereen zich goed voelt, waar motivatie maar ook respect primordiaal zijn, zowel op trainingen als op wedstrijden.Sportieve visie


Een kindgericht jeugdbeleid

Onze trainingen worden aangepast aan de noden van het kind. Alle technische, tactische en sociale elementen die deel uitmaken van het jaarplan, behoren leeftijdsgericht te worden aangeleerd. Onze trainers hebben een duidelijke sociale deal: onze spelertjes dienen zich in de eerste plaats te vermaken met basketbal (basketbal als een tof "spel", leren samen spelen met andere kinderen, ...). Dit "vermaak" is echter maar een "tool" om onze spelers op te leiden tot volwaardige basketters.


Een pedagogisch verantwoorde begeleiding

Wij zoeken en vormen competente jeugdtrainers voor onze spelers. De club investeert dan ook in zijn trainers. Er wordt verwacht van onze trainers zoveel mogelijk baskettechnisch als - tactisch geschoold zijn. Concreet betekent dit dat zij ofwel een opleiding in de lichamelijke opvoeding hebben gehad ofwel de trainerscursussen bij de Vlaamse Trainersschool van BLOSO hebben gevolgd. We verwachten van onze trainers dat ze voldoende interesse voor de sport aan de dag leggen en zich in de mate van het mogelijke dan ook regelmatig bijscholen. ( clinics, literatuur, ...). De Grimbergse trainers komen op regelmatige basis samen en evalueren hun werk, ze bereiden sportieve initiatieven voor en rapporteren dit aan de sportieve cel, die op zijn beurt het bestuur informeert over het sportieve verloop binnen de club.


Jeugdcompetities zoveel mogelijk relativeren

Vooral bij minibasket (lees: basketschool, microben, benjamins) is de basisvorming, het aanleren van basisvaardigheden van primordiaal belang. Trainers dienen te investeren in spelers. Het winnen van een wedstrijd mag daarom geen doel op zich zijn. Dit impliceert bijvoorbeeld dat elke speler recht heeft op een minimum aan speeltijd. Onze coaches dienen zich daaraan te houden. De start van een competitie en het beëindigen hiervan, (en de bijhorende trainingen) zijn slechts onderdeel uit van een uitgeschreven jeugdprogramma dat elke trainer-coach voor de seizoensstart heeft gekregen.


Leeftijdsgebonden en niveaugebonden indeling

Zowel de leeftijd (tot en met U12) als het niveau (vanaf U14) kunnen het uitgangspunt zijn voor het indelen van de groepen of ploegen. Uiteraard zijn we in eerste instantie gebonden aan het indelen van onze groepen op basis van de leeftijd om de deelname aan de verschillende competities mogelijk te kunnen maken. Dit betekent dat onze trainers vaak te maken krijgen met heterogene groepen. Niet iedereen begint immers op dezelfde leeftijd te basketten. Niet iedereen heeft dezelfde talenten. Met de bedoeling homogenere ploegen samen te stellen, kan een indeling op niveau een oplossing bieden. 


Seniorcompetities op elk zijn niveau

BC Grimbergen streeft er naar om seniorbasket te kunnen aanbieden op eenieders niveau met als hoofdbedoeling eigen jeugd de kans te geven door te groeien naar een volwaardige seniorspeler. Uiteraard kunnen en zullen externe spelers aangetrokken worden om een ploeg te versterken of aan te vullen indien nodig.


De mening van spelers en hun ouders

Uiteraard is de trainer of coach de spreekbuis voor zijn ploeg naar de sportievecel en het bestuur toe. Deze instanties staan steeds ter uwer beschikking voor vragen, opmerkingen of informatie. Tijdens de driemaandelijkse vergaderingen van de P.A.-raad ("Ploegafgevaardigden-raad") is het tevens de bedoeling om als sportieve cel de gevoelsmatigheden van een ploeg binnen de club te kennen.


Nevenactiviteiten om het sociaal karakter van de club te kunnen verzekeren

Voor onze spelers gaat het om meer dan alleen maar basketten. Binnen een ploeg moet er een goede groepsgeest, een goede teamspirit zijn. Om deze te bevorderen zullen de club, de coaches of ploegverantwoordelijken elk seizoen 1 of meerder nevenactiviteiten organiseren, afhankelijk van ploeg tot ploeg. Dit kan gaan van een basketbalstage tot een avondje bowlen of het gaan bekijken van een basketbalwedstrijd in eerste nationale. Het is de bedoeling dat spelers zich goed voelen binnen de club en kunnen zijn wie ze zijn. We willen onze sport promoten binnen onze gemeente.